May 29, 2007

Crime and Punishment

Днес ме викаха на разпит в 7 РПУ. Споменах ли предния път, че коридорът е задръстен със счупени велосипеди, гуми, резервни части и страшна мръсотия?

Когато ми се обадиха преди десетина дена, оптимистично помислих, че може пък да съм изкарала късмет и да има развитие по моя случай, но уви, оказа се, че трябвало да разпитат мен, защото предния път само съм била дала заявление или нещо подобно. Естествено, загубих си времето за глупости, но нищо. Дознателката и колежката й също седяха зад допотопни компютри в гадна канцелария, затрупана с бумаги. След като отговорих на разни въпроси, се подписах на изпринтения документ и се залях от смях като прочетох, че имам право да оттегля тъжбата си, ако се окаже, че престъпникът ми е баща, майка, брат, сестра, съпруг или живее с мен на семейни начала. Не можах да спра да се кикотя и разбира се, забравих точния член, който предвиждаше това, но може би е нещо подобно на този:

За кражба, обсебване, измама, изнудване и злоупотреба на доверие, когато предмет на престъплението е частно имущество, наказателно преследване се възбужда по тъжба на пострадалия, ако той е съпруг, възходящ, низходящ или роднина по съребрена линия до втора степен на виновния или живее с него в едно общо домакинство, или ако пострадалият е настойник или попечител на виновния.

И ако все пак се окаже някой такъв, разправата остава в мои ръце. Муахаха, phear!

Зачетох се в Наказателния кодекс - ето няколко произволни, но интересни пасажа. (Да, утре имам deadline и не съм и до половината;).

Чл. 220. (1) Длъжностно лице, което съзнателно сключи неизгодна сделка и от това произлезе значителна вреда за стопанството или за учреждението, предприятието или организацията, които то представлява, се наказва с лишаване от свобода до пет години, като съдът може да постанови лишаване от право по чл. 37, точка 6.


Чл. 184. (1) Който умишлено замени, скрие или подхвърли малко дете или по друг начин укрие или замени гражданското състояние на някого, се наказва с лишаване от свобода до две години.


Чл. 189. (1) (Изм. - ДВ, бр. 10 от 1993 г.) Който системно използува за вършене на просия лице, намиращо се под негови грижи, се наказва с лишаване от свобода до една година или с глоба до два лева.

(2) Ако деецът е родител или настойник на пострадалия, наказанието е лишаване от свобода до две години или поправителен труд, както и обществено порицание.


Чл. 232. (1) Продавач, който измами купувач при тегленето или меренето на стока или който си служи с неверни мерки и теглилки, се наказва с лишаване от свобода до две години или с поправителен труд.

(2) Със същото наказание се наказва:

а) който измами купувач чрез примесване на чужди вещества или влошаване качеството на стоката по друг начин;

б) който измами клиент относно качеството на стоките, материалите или услугите.


Чл. 392. (1) Лице от състава на граничния наряд, което умишлено или по непредпазливост наруши правилата по охраната на държавната граница, се наказва с лишаване от свобода до три години.

(2) Ако деянието се е изразило в самоволно изоставяне или незаемане на охранявания обект или участък от държавната граница, наказанието е лишаване от свобода от една до осем години.

(3) За престъпленията по предходните алинеи в особено тежки случаи наказанието е лишаване от свобода от три до петнадесет години.


Чл. 297. (1) Затворник, който избяга, се наказва с лишаване от свобода до три години.

(2) Ако за бягството затворникът си е послужил с подкопаване, събаряне, разрушаване на стени, врати, прозорци и други, наказанието е лишаване от свобода до пет години.


Целият НК е полезно и душеспасително четиво. Препоръчвам!

No comments: